سرزمين ایرانی از دو قوم بوجود آمده:

1- مادها

2-پارت ها

 به همين دليل، مشکلات اين سرزمين یا از طريق مادی حل ميشود و يا از طريق پارتی...! 

 

 

بعد از ان نیز مردم سه گروه شدند:

1-اشکانيان: آنانکه درمراسم عزادارى شرکت ميکنند و اشک ميريزند!

2. سامانيان: آنانکه ميلياردى بردند، خوردند و سر و سامان گرفتند !

 3. صفویان : امثال من و شما که .هميشه درصف مرغ ، تخم مرغ ، بنزین، گاز و غیره هستیم !!!

 

تا تحلیل تاریخی بعدی بدرود.

منبع : اینجا شیرازه |تاریخ ایران ب زبان ساده
برچسب ها :